Knyga: Tomas Janeliūnas ir kt. “Šiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai”

siaures-saliuŠiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai

Tomas Janeliūnas, Laurynas Kasčiūnas, Jonas Daniliauskas, Egidijus Motieka

Išleido: UAB “EUGRIMAS”

Šios studijos tikslas – įvertinti Šiaurės šalių geostrateginę svarbą Lietuvai. Siekiama nustatyti ar Šiaurės šalys gali būti efektyviu Lietuvos strateginiu partneriu ir ar glaudus bendradarbiavimas su Šiaurės šalimis sudarytų sąlygas Lietuvai efektyviai balansuoti euroatlantinėse saugumo struktūrose bei atsverti Rusijos įtaką Rytų Pabaltijo geopolitinėje erdvėje. Studijoje, įvertinus, kokias geopolitines funkcijas Šiaurės šalys ir Lietuva gali atlikti viena kitos atžvilgiu, nustatomos globalios ir regioninės geopolitinės sąlygos, kurios būtų palankios Lietuvos nacionaliniams interesams. Galiausiai autoriai identifikuoja sritis, kuriose yra galimas Lietuvos ir Šiaurės šalių santykių aktyvizavimas.

Turinys

SAN­TRAU­KA 5

1. Šiau­rės ša­lių ge­o­po­li­ti­nių ko­dų is­to­ri­nės prie­lai­dos 34

1.1. Šiau­rės ša­lių ge­o­po­li­ti­nių orien­ta­ci­jų is­to­ri­nė sklai­da 35

2. Šiau­rės ša­lių ge­o­po­li­ti­nių ko­dų spe­ci­fi­ka ir erd­vi­niai lyg­me­nys 40

2.1. Glo­ba­lus lyg­muo 40

2.1.1. Di­džių­jų vals­ty­bių ge­o­po­li­ti­nės pro­jek­ci­jos Šiau­rės ša­lių erd­vė­je 41

2.1.2. „Minkš­to­sios“ ir „kie­to­sios“ ga­lios san­ty­kis Šiau­rės ša­lių erd­vė­je 43

2.1.3. Pa­grin­di­niai Šiau­rės ša­lių už­sie­nio po­li­ti­kos vek­to­riai 45

2.2. Re­gio­ni­nis lyg­muo 48

2.3. At­ski­rų Šiau­rės ša­lių ge­o­po­li­ti­nių ko­dų spe­ci­fi­ka 50

2.3.1. Is­lan­di­ja 51

2.3.2. Nor­ve­gi­ja 51

2.3.3. Da­ni­ja 52

2.3.4. Šve­di­ja 52

2.3.5. Suo­mi­ja 54

3. Šiau­rės ša­lių even­tu­a­lios ga­lios ki­ti­mo pro­jek­ci­jos 55

3.1. San­ty­ki­nė ga­lia 55

3.2. Struk­tū­ri­nė ga­lia 58

3.3. Ga­li­mi ge­o­po­li­ti­nės orien­ta­ci­jos po­ky­čiai 60

3.4. Ga­li­mi at­ski­rų Šiau­rės ša­lių ge­o­po­li­ti­nės orien­ta­ci­jos ne­su­ta­pi­mai 61

3.5. Šiau­rės ša­lių rai­dos sce­na­ri­jai glo­ba­lia­me kon­teks­te 62

3.5.1. Trans­kon­ti­nen­ti­nio al­jan­so sce­na­ri­jus (JAV–ES–Ru­si­jos ašis) 62

3.5.2. Eu­ro­pos izo­lia­ci­ja (JAV–Ru­si­jos ašis) 63

3.5.3. Eu­ro­kon­ti­nen­ta­liz­mas (ES–Ru­si­jos ašis) 64

3.5.4. Eu­ro­at­lan­tiz­mas (JAV–ES ašis) 65

3.6. Šiau­rės ša­lių even­tu­a­li po­li­ti­ka Lie­tu­vos at­žvil­giu 67

3.6.1. NA­TO kryp­tis 67

3.6.2. ES kryp­tis 68

3.6.3. Ru­si­jos kryp­tis 69

3.6.4. Vi­du­rio Eu­ro­pos kryp­tis 70

3.6.5. Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no po­li­ti­ka 70

4. Lie­tu­vos ir Šiau­rės ša­lių san­ty­kių trans­for­ma­ci­jos ga­li­my­bės 73

4.1. Šiau­rės ša­lių svar­ba Lie­tu­vai ir Lie­tu­vos svar­ba Šiau­rės ša­lims 73

4.1.1. Po­li­ti­nė svar­ba 73

4.1.2. Eko­no­mi­nė svar­ba 74

4.1.3. Kul­tū­ri­nė svar­ba 76

4.2. Lie­tu­vos in­te­re­sai Šiau­rės ša­lių at­žvil­giu 77

4.2.1. Ge­o­po­li­ti­niai in­te­re­sai 77

4.2.2. Re­gio­ni­niai in­te­re­sai 78

4.2.3. Eko­no­mi­niai in­te­re­sai 79

4.3. Šiau­rės ša­lių in­te­re­sai Lie­tu­vos at­žvil­giu 80

4.3.1. Ge­o­po­li­ti­niai in­te­re­sai 80

4.3.2. Re­gio­ni­niai in­te­re­sai 81

4.3.3. Eko­no­mi­niai in­te­re­sai 81

4.4. Ben­dras iš­ori­nių grės­mių Lie­tu­vai įver­ti­ni­mas ir ga­li­mos Šiau­rės ša­lių grės­mės 82

4.4.1. Grės­mės ka­ri­niam ir iš­ori­niam po­li­ti­niam sau­gu­mui 82

4.4.2. Eko­no­mi­nės grės­mės 83

4.4.3. In­for­ma­ci­nio ko­mu­ni­ka­ci­nio sau­gu­mo pro­ble­mos 84

4.5. Svar­biau­si Lie­tu­vos po­li­ti­kos Šiau­rės ša­lių at­žvil­giu po­stu­la­tai (ak­ty­vi­za­vi­mo kryp­tys) 85

4.5.1. Glo­ba­lus lyg­muo 85

4.5.2. Re­gio­ni­nis-lo­ka­lus lyg­muo 85

4.6. San­ty­kių su Šiau­rės ša­li­mis per­spek­ty­va 88

4.6.1. Da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos po­žiū­riu 88

4.6.2. Lie­tu­vos ir Šiau­rės ša­lių san­ty­kių po­zi­ty­vūs sce­na­ri­jai 90

4.6.2.1. Lie­tu­vos ir Šiau­rės ša­lių stra­te­gi­nė part­ne­rys­tė de fac­to (part­ne­rys­tės gi­li­ni­mas) 90

4.6.2.2. Šiau­rės ša­lys – Lie­tu­vos ba­lan­sa­vi­mo po­li­ti­kos prie­mo­nė 92

4.6.2.3. Dvi­na­rio ge­o­po­li­ti­nio su­bre­gio­no for­ma­vi­mas: a) Lie­tu­va (+Lat­vi­ja?)–Len­ki­ja+Šiau­rės ša­lys, b) Bal­ti­jos ša­lys+Šiau­rės ša­lys 94

4.6.2.4. „Švel­nio­jo al­jan­so“ kū­ri­mo ga­li­my­bė 97

4.6.2.5. Lie­tu­va – Šiau­rės ša­lių plac­dar­mas 99

4.6.3. Lie­tu­vos ir Šiau­rės ša­lių san­ty­kių ne­ga­ty­vūs sce­na­ri­jai 100

4.6.3.1. Eko­no­mi­nės „ko­lo­ni­jos“ vaid­muo 100

4.6.3.2. „Mai­nų ob­jek­tas“ re­gio­ni­niu ly­giu 102

4.7. Ben­dra­dar­bia­vi­mo su Šiau­rės ša­li­mis me­cha­niz­mas 105